2021 Pravilnik CTU

CROATIA TIPLERSKA UDRUGA
Na osnovi Statuta Croatie tiplerske udruge (u nastavku CTU) na
Skupštini CTU održanoj 21.02.2004. godine u Osijeku i odluke o
izmjeni Pravilnika od 12.12.2010. na Skupštini u Našicama i odluke
Skupštine o izmjeni i nadopuni pravilnika od 21.12.2020. i odluke
Skupštine od 07.11. 2021. usvojen je :

NATJECATELJSKI PRAVILNIK
I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
U natjecanju, po ovom Pravilniku , mogu sudjelovati članovi,
uzgajivači golubova engleskih tiplera koji su ispunili financijske
obveze prema CTU za tekuću godinu.

Članak 2.
Natjecateljski golubovi, engleski tipleri juniori, moraju nositi
prsten CTU, a golubovi tipleri seniori mogu imati oznake drugih
udruga iz Republike Hrvatske u prvoj godini članstva u CTU.
Mladi golubovi su ona grla koja nose prstenje tekuće godine.
Kažnjivo je starim golubovima stavljati prsten iz tekuće godine. Svaka
radnja ove vrste predstavlja stegovnu povredu.
Golub na natjecanju smije imati samo jedan prsten sa oznakom Udruge i
godinom. Prsten CTU može dobiti samo član koji je ispunio
financijske obveze prema Udruzi. Golub u jednoj natjecateljskoj sezoni
smije letjeti samo za jednog natjecatelja.

Članak 3.
Natjecateljsko jato može imati najmanje tri (3), a najviše
dvadeset (20) golubova engleskih tiplera. Let je ispravan ako sleti isto
jato golubova koje je i poletjelo.

II ČLANARINA –NATJECATELJSKI ULOG
Članak 4.
Svaki natjecatelj dužan je uplatiti članarinu i natjecateljski ulog u
iznosu koji odredi nadležno tijelo CTU. Uplate se ne mogu vraćati.

III NATJECANJE
Članak 5.
Natjecanje mora početi u točno određeno vrijeme, utvrđeno ovim
Pravilnikom ( ukoliko se natjecatelj ne pozove na članak 13. ovog
Pravilnika).

Članak 6.
Natjecanja se održavaju subotom, nedjeljom i državnim
praznicima koji su spojeni s vikendom (ponedjeljak ili petak).
Natjecanje se može održati i drugim radnim danom ako takvu odluku
donese Predsjedništvo na temelju pismenog zahtjeva natjecatelja .
Natjecanja se održavaju od 1. travnja do 30. rujna.
Natjecanja sa starim golubovima (seniori) održavaju se u mjesecima:
travanj, svibanj i lipanj, a s mladim golubovima (juniori) u srpnju,
kolovozu i rujnu.
Dozvoljava se da u razdoblju o d 01. travnja do 30. lipnja
(Seniorski termini, Kup i Najduži dan) lete juniori u čistom ili
mješovitom jatu. Rezultati se zbrajaju kao seniorski . Juniorski rekord se
priznaje samo za razdoblje od 01. srpnja do 30. rujna.
Službene termine za natjecanje utvrđuje Natjecateljska komisija
CTU i dostavlja ih svim natjecateljima.

Članak 7.
Natjecatelji dostavljaju svoje prijave za natjecanje Predsjedniku
Natjecateljske komisije CTU.
Rok za podnošenje prijava i podataka koje prijava mora
sadržavati određuje Predsjedništvo CTU.
Raspored natjecanja s imenima natjecatelja i sudaca objavljuje
se u Glasniku CTU najmanje sedam ( 7) dana prije početka
natjecateljske sezone.

Članak 8.
Natjecateljske zapisnike, kao i ostale tiskanice, osigurava CTU i
dostavlja ih natjecateljima na njihov zahtjev, prema potrebama.

Članak 9.
Natjecateljski zapisnici imaju trajnu vrijednost CTU. Pohranjuju se
u pismohranu, koju čuva tajnik CTU.

Članak 10.
Ako natjecatelj odustane od natjecanja, dužan je minimalno
48 sati ranije obavijestiti predsjednika Natjecateljske komisije
CTU, jer u suprotnom snosi sve troškove koji zbog toga nastanu.

Članak 11.
U slučaju nedolaska suca na vrijeme starta, natjecatelju je dopušteno
naći zamjenu i startati uz odgodu (vidi članak 13.).

Članak 12.
Prema odluci Skupštine, Natjecateljska komisija CTU najkasnije
45 dana prije početka sezone određuje veći broj natjecateljskih
termina od čega natjecatelj može izabrati termine:
– dva za seniore -dva za juniore
– jedan za Kup Hrvatske – jedan za Najduži dan
– jedan za Međunarodno mladi – jedan za Let grada Vukovara
U jednoj natjecateljskoj godini natjecatelj može prijaviti
najviše osam (8) letova za natjecanje.
Natjecatelji su dužni prijaviti seniorske i juniorske letove prema
datumima koje odredi Natjecateljska komisija , te za iste uplati letarinu.
Natjecatelj prijavljuje datume trka i ime suca, te u tom slučaju, u
jednoj natjecateljskoj godini dozvoljeno je po jedno pomjeranje
svakog već prijavljenog termina, iz dva (2) termina za seniore kao i iz
dva (2) termina za juniore prema nazad ili naprijed u rasporedu trka.
Ako natjecatelj datum pomjera poslije prijavljene trke, dužan je isto
javiti Predsjedniku Natjecateljske komisije na vrijeme. Datum novog
termina s imenom suca natjecatelj mora dostaviti Predsjedniku
Natjecateljske komisije najkasnije do četvrtka u 12 sati tog tjedna u
kojem je natjecanje, ali nema pravo ponovno taj datum trke mijenjati.
Natjecatelj je sam dužan organizirati suđenje, ali prednost suđenja
imaju unaprijed utvrđeni termini.
Ovo se ne odnosi na termine za Kup Hrvatske, Najduži dan,
Međunarodno mladi i Let grada Vukovara. Ti termini su fiksni i ne
mogu se pomjerati.

Članak 13.
Vrijeme starta po mjesecima određuje Natjecateljska komisija za
svaku sezonu, a u skladu s odlukom Skupštine.
Natjecatelju je dopušteno odgađanje starta 4 x petnaest (15)
minuta, u vremenu od 60 minuta. To odgađanje natjecatelj priopćava
sucu.
Dozvoljeno je da ptice startaju pod upaljenim svjetlom koje natjecatelj
po svitanju može ugasiti.

Članak 14.
Natjecateljski zapisnici dostavljaju se P redsjedniku Natjecateljske
komisije CTU u roku od tri radna (3) dana od održanog natjecanja.
Predsjednik Natjecateljske komisije dužan je voditi Urudžbenu knjigu
pristiglih zapisnika. Kod diskvalifikacija se objavljuju razlozi i osnove
po kojima je do njih došlo. Nakon održanih natjecanja i verifikacije
od strane članova Natjecateljske komisije, članove Udruge izvješćuje se
o postignutim rezultatima.
-Natjecateljska komisija dužna j e verificirati rezultate do 20. u
mjesecu za prošli mjesec i predati ih tajniku CTU.

IV NAGRADE
Članak 15.
Nagrade se dodjeljuju prema financijskim mogućnostima
Udruge za tu godinu. Predsjedništvo prije početka natjecateljske sezone
objavljuje što i kako se nagrađuje u Glasniku CTU.
– Ukupni pobjednik: Zbroj četiri najbolja rezultata (uvjet dva rezultata
seniorskog dijela natjecanja, Kup Hrvatske, Najduži dan i dva iz
juniorskog dijela natjecanja Međunarodno mladi , Let grada Vukovara).
Odlukom Predsjedništva CTU stimulativnim nagradama nagrađuje se
(ako to dopušta financijsko stanje ) ukupni pobjednik, najduži let sa
seniorima, najduži let sa juniorima i postavljanje novog rekorda ,
samo za rezultate 16 sati i više za seniore i 14 sati i više za juniore.

Članak 16.
Diplomom se nagrađuju osvojena prva 3 mjesta po kategorijama ostali
letovi od deset (10) i više sati sa seniorima, kao i osam (8) i više
sati s juniorima. Mjerodavna je vrsta natjecanja, a ne prsten na nozi
goluba.
-Letovi ispod ovih normi se ne nagrađuju.

V SUDAC – NJEGOVI ZADACI I OBVEZE

Članak 17.
-Sudac može biti osoba koja je član CTU i nije u bliskim
obiteljskim i rodbinskim vezama s natjecateljem .
-Suditi može osoba s navršenih šesnaest (16) godina starosti. Sudac mora
poznavati Natjecateljski pravilnik, posjedovati engleske tiplere ili
imati višegodišnje iskustvo s tiplerima. Natjecateljska komisija na
početku sezone procjenjuje zadovoljavaju li prijavljeni suci gore
navedene uvjete .
-Natjecanje koje se održi bez delegiranog suca ili zamjene, biti će
diskvalificirano.

Članak 18.
– Sudac može uskladiti svoj dolazak s natjecateljem sukladno s Člankom
13.
-Obveza je suca da provjeri točnost sata i uskladi ga sa satom
natjecatelja i službenim vremenom (internet, radio , tv).
-Sudac osobno mora pregledati brojeve prstenja, njihovu cjelovitost i
ispravnost te u Natjecateljski zapisnik unijeti: ime i prezime natjecatelja,
adresu, vrstu i datum natjecanja, godinu legla, broj prstena, boju i
spol golubova koji se natječu, znakove za prekid natjecanja.
-Vrijeme starta sudac je dužan upisati u zapisnik. Sudac je osobno dužan
voditi Natjecateljski zapisnik.

Članak 19
Ako sudac nije iz mjesta natjecanja, a nema odgovarajući prijevoz,
natjecatelj mu je dužan osigurati prenoćište. Putne troškove dolaska do
natjecatelja snosi sudac.

Članak 20.
-Sudac je u svemu dužan pridržavati se odredbi ovog Pravilnika,
poznavati ga i imati ga kod sebe na suđenjima.

-Sudačko mjesto mora biti određeno na primjerenoj udaljenosti od
golubinjaka na način da isto ne ometa let golubova, a let može pratiti s
mjesta odakle najbolje vidi. U slučaju potrebe, sudac na kratko može
otići izvan određenog mjesta suđenja, kada traži golubove i to se mora
evidentirati u Zapisniku.
-Sudac je dužan pratiti let golubova od početka do kraja natjecanja i
upisivati podatke o letu u Zapisnik.
-Sudac je dužan izvijestiti natjecatelja o početku mjerenja vremena, ako
je došlo do razdvajanja ili gubljenja golubova iz vida te isto vrijeme
evidentirati u Zapisnik.
-U slučaju nužnog neprisustvovanja do kraja trke, prestanka suđenja,
sudac je obvezan nadzor prepustiti drugoj osobi, sucu, a vrijeme
neprisustvovanja i ime zamjenika upisuje se u Zapisnik i javlja
Predsjedniku Natjecateljske komisije.
Zamjenski sudac mora ispunjavati sve uvjete kao i glavni sudac.
Po završetku leta sudac je obvezan upisati vrijeme leta svakog goluba i na
kraju izjava, let je ispravan ili let je neispravan.

Članak 21.
Po završetku leta sudac je dužan prekontrolirati brojeve prstenja
golubova koji su letjeli i to evidentirati u Zapisnik.

Članak 22.
Opravdano spriječen sudac dužan je naći odgovarajuću zamjenu
i o tome izvijestiti Natjecateljsku komisiju i natjecatelja.
Protiv suca koji se neopravdano ne odazove suđenju Natjecateljska
komisija podnosi stegovnu prijavu.

Članak 23.
Svaki član CTU koji nije zadovoljan radom suca ili kontrolora
može dostaviti pismeni prigovor Natjecateljskoj komisiji CTU u
roku od osam ( 8) radnih dana. Ako natjecatelj tako ne postupi,
a svoje nezadovoljstvo iskazuje prepričavanjem i klevetanjem,
protiv njega će se pokrenuti stegovni postupak.

Članak 24.
Ako je opravdano spriječen , natjecatelj ne mora biti prisutan
na natjecanju, ali mora imenovati zamjenika-domaćina kojeg
evidentira u zapisnik.

VI LET GOLUBOVA ENGLESKIH TIPLERA
Članak 25.
Pravilan let golubova je kada golubovi lete zajedno u jatu i u vidokrugu
suca.
Razdvajanjem jata se smatra let kada se svi golubovi iz jata ne mogu
obuhvatiti jednim pogledom, kada golubovi ne lete na istoj visini i u istom
pravcu.
Golubovi koji lete moraju biti u vidokrugu suca jednom u sat
vremena od početka vremena starta. Izvan vidokruga suca golubovi mogu
biti samo u prva dva (2) sata.
To se odnosi na nestanak cijelog jata na startu, ostale nepravilnosti,
razdvajanja ili nestanak pojedinog goluba, sudi se prema odredbama
pravilnika. Po isteku 120 minuta golubovi moraju biti viđeni u
pravilnom letu.
Nepravilan let golubova podrazumijeva : razdvojen let,
pojedinačna ili potpuna nevidljivost golubova koji su poletjeli i koje su
u suprotnosti ostale situacije s Pravilnikom

Vrijeme leta jata je vrijeme slijetanja prvog goluba ili davanje znaka za
prekid natjecanja. Nepravilan let golubova može trajati 59 minuta i 59
sekundi. Ukoliko se u tom vremenu nepravilnost otkloni, utoliko se
natjecanje nastavlja.
Natjecatelj može prekinuti trku kada god hoće tijekom tog razdoblja
nepravilnog leta.
Nestali golubovi moraju biti viđeni do isteka 60 minute od
evidentiranog vremena nestanka, u protivnom, slijedi diskvalifikacija.
Najava korištenja 59. minute ne poništava prethodnu stavku za nestale
golubove.

Članak 26.
Noćni let golubova smatra se ispravnim ako su golubovi letjeli
sukladno odredbama ovog Pravilnika važećim za dnevni let. Paljenje
svjetla ne smatra se znakom za prekid leta, ali kada se jednom upali
ne smije se više gasiti do kraja leta, osim u slučaju iz članka
13. ovog Pravilnika.
Natjecatelj je za vrijeme natjecanja, a kod kojega nije službena kontrola,
obvezan javiti Natjecateljskoj komisiji ako golubovi prelate 16 sati u
seniorskim i 14 sati u juniorskim trkama. U protivnom Natjecateljska
komisija će taj rezultat diskvalificirati.
Odmah po završetku natjecanja, natjecatelj je dužan javiti Predsjedniku
Natjecateljske komisije rezultat natjecanja ili diskvalifikaciju, a najdulje u
roku od jednog sata (SMS porukom , majlom ili telefonskim pozivom).
Ako to ne učini , let se diskvalificira. Tu informaciju o rezultatu
Predsjednik Natjecateljske komisije zadržava za sebe do okončanja
natjecanja u tom terminu.

Let golubova se završava:
Članak 27.
I slijetanjem jednog goluba iz jata
II znakom za prekid natjecanja
III diskvalifikacijom.
-U prvom slučaju, sudac upisuje vrijeme slijetanja prvog goluba iz jata u
Natjecateljski zapisnik. Ostali golubovi iz natjecateljskog jata moraju
sletjeti u roku od šezdeset (60) minuta od trenutka slijetanja prvog
goluba. Svi golubovi moraju u roku od jednog sata od slijetanja
posljednjeg goluba biti u golubinjaku.
Ako golubovi slete, a nisu uočeni od strane suca, bilježi se zadnje
vrijeme kada su viđeni da lete.
-U drugom slučaju, natjecatelj izvješćuje suca da daje znak za prekid.
Sudac u Natjecateljski zapisnik upisuje vrijeme davanja znaka za prekid
natjecanja. Vrijeme davanja znaka za prekid ujedno je i vrijeme leta jata.
Svi golubovi natjecateljskog jata moraju sletjeti u roku od jednog sata, od
trenutka davanja znaka za prekid.
Svi golubovi iz natjecateljskog jata moraju biti u golubinjaku u roku
od jednog sata, od vremena slijetanja posljednjeg goluba.
-U trećem slučaju let se prekida kada sudac priopći natjecatelju da
je došlo do kršenja odredbi Pravilnika te u Zapisnik upisuje vrijeme
kada je nastupila diskvalifikacija i članak Pravilnika po kojem je
diskvalifikacija nastupila.

Članak 28.
Golubovi engleski tipleri ne mogu se koristiti kao znak za prekid.
Natjecatelj ne smije ni na koji način ometati ili plašiti golubove koji
sudjeluju u na natjecanju prije nego trka bude prekinuta davanjem znaka
za prekid ili slijetanjem prvog goluba, u protivnom , sudac može proglasiti
dikvalifikaciju.

VII KONTROLA NATJECANJA
Članak 29.
Kontrolor može biti samo osoba koja je član CTU i nije u
bliskim obiteljskim ili rodbinskim odnosima s natjecateljem, koja je
delegirana za poslove kontrole od strane Predsjednika Natjecateljske
komisije.
Predsjednik Natjecateljske komisije može nenajavljeno ili najavljeno
poslati kontrolora bilo kojem natjecatelju na dan natjecanja.
Jedan kontrolor u dogovoru s Predsjednikom Natjecateljske komisije
može biti kontrola kod više natjecatelja u istom vikendu i natjecanju, u
različitim vremenskim razdobljima.
Kontrolor ima pravo provjeriti sadržaj Zapisnika, a sumnjive slučajeve
prijaviti Natjecateljskoj komisiji na razmatranje.

Članak 30.
Kontrolor ne smije utjecati na rad suca i tijek natjecanja. Kontrolor
natjecanja dužan je napisati Izvješće o izvršenoj kontroli i poslati ga u
roku od tri (3) radna dana predsjedniku Natjecateljske komisije CTU.
Kontrolor ima pravo na naknadu po odluci Predsjedništva CTU.
Natjecatelj koji želi ići u kontrolu mora se dogovoriti s Predsjednikom
Natjecateljske komisije. Kontrola može doći kod natjecatelja u bilo
koje vrijeme, ali mora obavezno ostati do kraja trke da bi kontrola
bila priznata. Naknadu troškova kontrole nema nitko kome ista nije
odobrena od strane Predsjednika Natjecateljske komisije.

VIII DISKVALIFIKACIJA
Članak 31.
-Ako golubovi koji se natječu prekrše neku od odredbi ovog
Pravilnika, sudac će takav let diskvalificirati.

-Diskvalificirat će se golubovi koji na startu, za vrijeme ili na
završetku natjecanja, slete na udaljenosti većoj od šezdeset pet (65)
metara od golubinjaka.
-Ako golub ili golubovi na startu slete u krugu od 65 metara od
golubinjaka, natjecatelj ih ima pravo u roku od pet (5) minuta
ponovno potjerati, jedanput, a ako mu to ne uspije, let se
diskvalificira.
-Ako golub ili natjecateljsko jato na završetku natjecanja sleti u krugu od
65 metara od golubinjaka, natjecatelju je dopušteno da poplaši takve
ptice bez ozljeđivanja .
Ako ih natjecatelj ne može uvesti u golubinjak u roku od jednog
sata od slijetanja posljednjeg goluba, dopušteno mu je da ih uzme s
mjesta gdje su sletjeli, ali mu nije dozvoljeno ozljeđivanje istih. Ako
mu to ne uspije, let se diskvalificira.

Članak 32.
-Diskvalificirat će se natjecatelj koji nedopuštenim radnjama utječe na
let golubova, kao i natjecatelj koji svjesno ili nesvjesno dopusti da mu
za vrijeme leta iz golubarnika izleti tipler ili tipleri.
-Golubinjaci, žičani ispusti, uzletišta moraju ostati do kraja natjecanja
ista kao na startu. Ako se bilo koji golub spusti (koji se ne natječe )
na natjecateljev golubinjak, bit će mu dopušteno ući u golubinjak, ali
samo uz prisutnost suca i bez pomoći dropera.

IX REALIZACIJA PRAVILNIKA
Članak 33.
Radi dosljednog provođenja ovog Pravilnika nadležno tijelo
Skupštine bira Natjecateljsku komisiju od tri (3) člana.

Članak 34.
Natjecateljska komisija CTU organizira natjecanja i stara se za
njihovu regularnost. U slučaju bilo kakvih propusta u natjecanju
odgovorna je i ovlaštena da podnese prijedlog za pokretanje
stegovnog postupka Nadzornom odboru.

Članak 35.
Na odluke Natjecateljske komisije i Nadzornog odbora prigovor se
podnosi u roku od petnaest ( 15) dana po primitku odluke ili
objavljivanja rezultata Predsjedništvu CTU.

Članak 36.
Predsjedništvo donosi Odluku o prigovorima u roku od trideset (30)
dana po primitku. Konačnu odluku donosi Skupština.

Članak 37.
Natjecateljska komisija radi pravovaljano ako joj je prisutna
natpolovična većina članova. Odluke se donose natpolovičnom većinom
glasova nazočnih članova.

Članak 38.
Za svoj rad Natjecateljska komisija i Nadzorni odbor odgovorni
su Predsjedništvu, a Predsjedništvo Skupštini CTU.

X ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 39.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja.

Članak 40.
Za tumačenje i provođenje ovoga Pravilnika nadležna je Skupština
CTU.

Vukovar, 7. studenoga 2021. godine
Predsjednik CTU
Zvonimir Šokčević

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

* 7+2=?